Hentverkarna

Hentverkarna är ett lärlingsprogram för kvinnor som vill bli snickare.

2017 var bara 1 % av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor. Det tyckte vi på Ikano Bostad var för lite. Samtidigt fanns det en bild av att snickaryrket inte var för alla och att kvinnor inte ville bli snickare.

Så vi startade en rekryteringskampanj för att hitta kvinnor som älskar att snickra men som inte tagit steget att göra karriär av sitt intresse. Genom kampanjen fick vi in över 300 ansökningar. Bland dem anställdes 16 kvinnor som lärlingar. I samband med starten kopplades KTH-forskaren Annika Vänje in för att följa bygglagets utveckling.

hentverkarna-illustration.png

2017 var 99 % av Sveriges byggnadsarbetare män och 1 % var kvinnor.

17% bild.png

Idag är 17 % av Ikano Bostads snickare kvinnor. 13 av 16 lärlingar jobbar kvar och är snart färdiga snickare.

Syftet:

På Ikano Bostad tror vi på att blandade arbetsplatser med kvinnor och män bidrar till en bättre arbetsmiljö och fler perspektiv. Det tror vi i sin tur leder till en bredare rekryteringsbas, ökad lönsamhet och en fortsatt tillväxt.

Utmaningen:

Det finns en machokultur inom byggbranschen som leder till skador, att medarbetare slutar och att få kvinnor väljer att söka sig till snickaryrket. Många har försökt förändra det här men få har lyckats. År 2015 satte Ikano Bostad målet att 10 % av snickarna skulle vara kvinnor 2018. Det var då idén om Hentverkarna föddes.

Lösningen:

Anställa vuxenlärlingar och skapa ett bygglag nästan uteslutande av kvinnor. Insikten som låg bakom idén var att när kvinnor anställs en och en blir de ensamma på bygget. Vi såg att vi behövde ta in en större grupp kvinnor för att de som kommer in inte ska anpassa sig efter rådande normer.


Forskarens rapport

Hösten 2019 släpptes Annika Vänjes forskningsrapport Vi får star treatment. Hon har följt de 16 lärlingarna och deras kollegor under ett år och genomfört djupgående intervjuer. I rapporten presenteras hennes bild av hur en blandad arbetsplats påverkar byggarbetsplatsen.

Vill inte bli behandlade annorlunda

"Vi får star treatment" är ett citat från en av lärlingarna. När de började sin lärlingsutbildning fick de ergonomiskt anpassade verktyg och eftersom resten av snickarna hade andra typer av verktyg upplevde kvinnorna att de blev särbehandlade. ”Situationen bidrog till att en inventering av vilka handverktyg yrkesarbetarna hade och vilka inköpsbehoven var. Ur dessa perspektiv blev projektet Hentverkarna med andra ord ett verktyg i företagets arbete med att bryta den rådande normens traditioner, regler och förutsättningar i arbetet,” skriver Annika Vänje i sin rapport.

Frågan om flextid

Byggets arbetstider är klockan 6.30 – 15.45. Även om det funnits möjlighet till flextid så har det inte varit tillräckligt uttalat. När de kvinnliga vuxenlärlingarna anställdes kom de att använda flextid i högre utsträckning vilket väckte missnöje bland övriga snickare. Men argumenten är motsägelsefulla då de dels vill kunna anpassa sina egna arbetstider, dels inte tycker att det är förenligt med byggyrket. ”Att ha en arbetskultur som inte självklart öppnar upp för möjligheter att vara närvarande förälder (och ensamstående förälder) är att understödja rådande normer om att det är kvinnor som ska ta och tar huvudansvaret för barn i det privata (Sandmark, 2011)”, skriver Annika Vänje

Vad krävs för att lyckas som snickare?

När snickarna får frågan om vad som krävs för att vara bra på yrket läggs stor vikt på samarbete och logiskt tänkande.

Intellektuella krav

 • Viss matematisk kunskap
 • Förmåga att läsa ritningar, spatial förmåga
 • Kunna se lösningar
 • Förstå att det finns flera sätt att göra samma sak på
 • Noggranhet
 • Förmåga att se framåt, när det gäller vilken yrkesgrupp som kommer efter mig och vad de ska utföra.

Sociala krav

 • Samarbetsvillig
 • Kunna ta hjälp av varandra
 • Engagemang
 • Motivation
 • Intresse

Fysiska krav

 • Händig
 • Behöver inte vara extremt stark fysiskt
 • Vältränad
 • Hyfsat frisk och sund

Är det tungt?

Vissa moment är tunga, men det handlar mer om att ha en bra grundfysik än att vara stark. ”Det finns folk runtomkring som har förutfattade meningar, att man måste vara stark till exempel. Men det finns hjälpmedel, man kan ta hjälp. Erfarenheten gör att du lyfter mindre per gång.” säger en av snickarna i forskningsrapporten.

Råder det en machokultur?

Det finns en viss jargong på bygget och den har påverkats av att det kommit in fler kvinnor. De manliga snickarna säger att de tänker sig för mer nu när det finns kvinnor i arbetslaget. De sexistiska skämten har minskat.

Passar snickaryrket kvinnor?

Ja. Efter två år är 13 av de 16 anställda lärlingarna kvar och är snart färdiga snickare. 

”Jag var nervös innan, helt livrädd. Men det är inte så svårt som jag trodde. Fast det är mycket att hålla i huvudet samtidigt, ” berättar en snickarlärling.

Träffa några av lärlingarna

Lyssna på några av lärlingarnas förväntningar inför starten av Hentverkarna 2017.

Kontakt